هیات ایرانی برای فروش نفت ایران به کره جنوبی عازم سئول می شود